בקשת העברה ממסלול למסלול

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
פרטי העמית/ה
*
*
*
*
*
*
העברת כספים בין מסלול למסלול
העברת כספים למסלול החדש תיעשה תוך 3 ימי עסקים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י הוראות הדין.
עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.
ככל שלא תמולא ההתפלגות באחוזים בין המסלולים לעניין ההפקדות השוטפות העתידיות, הן יועברו במלואן למסלול המקבל.
הצהרות העמית/ה
הנני מצהיר/ה כי העברת המסלולים המבוקשת הנ"ל נעשתה על פי בחירתי האישית וכי לא ניתן לי כל ייעוץ על ידי גמל – על, קופת"ג של עובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ (להלן" "הקופה") ו/או מי מטעמה בקשר להעברת הכספים בין המסלולים.
ידוע לי כי הביצוע הנ"ל הינו כפוף לאישור הקופה וכי העברת הכספים בין המסלולים תתבצע בהתאם לכתוב בנוהלי הקופה, בתקנון הקופה, בתוכנית הקופה המסלולית: "מסלול עד 50", "מסלול 50-60", "מסלול 60 ומעלה", "מסלול אג"ח" ו"מסלול מניות", וכן להוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.
הנני מצהיר/ה כי הפרטים אשר נתתי לעיל הינם נכונים.
הנני פוטר/ת את הקופה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד כספי ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה שנגרמו לי ו/או עלולים להיגרם כתוצאה מהעברת המסלולים.
ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה בכל מסלול מופיע בתוכנית הקופה המסלולית, העומד לעיוני במשרדי הקופה ובאתר האינטרנט של הקופה.
*
נקה

בחשבון שהנו חסוי יש להחתים את האפוטרופוס (יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס נאמן למקור)
נקה
checked

עבור לתוכן העמוד