ממשק אינטרנטי

 

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון  הקים ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה  חייבת הקופה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע"ש העמית בקופת הגמל.

הנך זכאי/ת לבקש מהקופה להסיר מהממשק הנ"ל את המידע אודות חשבונך בקופת הגמל של עובדי אל על. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל הקופה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.

 

ניתן למצוא מידע נוסף באתר של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון בנוגע למידע  של חשבונות נפטרים או חשבונות ללא פעילות באתר: https://itur.mof.gov.il


להורדת הטופס - לחץ כאן  

עבור לתוכן העמוד