מידע בדבר כספים ללא דורש

קופת התגמולים של עובדי אל על (להלן: "הקופה"), פועלת לאיתור שאירים, מוטבים ויורשים של עמית שנפטר וכן לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק בהתאם להוראות הדין והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר בעניין.
 
שאיר, מוטב או יורש הזכאי לקבל כספים לפי הוראות תקנון קופת הגמל עקב פטירתו של העמית, יוכל לקבלם לאחר הצגת המסמכים המתאימים לכך כמפורט בתקנונים האמורים ועל פי נהלי הקופה. 
 
אשר על כן, קופת התגמולים של עובדי אל על מזמינה כל מוטב, שאיר או יורש לפנות לשירות הלקוחות של הקופה בצירוף המסמכים הנדרשים:

בטלפון:  03-9716299

במייל: [email protected] / [email protected]

משרדינו ממוקמים במתחם ההנהלה הראשית של אל על שבנתב"ג.

עבור לתוכן העמוד