טפסים להורדה

 מ"ס

 שם הטופס

 הסבר

 לפתיחה/ הורדת הטופס

1

בקשת הצטרפות לקופה-

 פיצויים/ שכיר תגמולים/ עצמאי

יש למלא פרטים אישיים, לבחור מסלול ולחתום בהצהרה.

חובה לצרף צילום קריא של תעודת הזהות.

לחץ כאן

2

בקשת חברות באגודה

יש למלא את הטופס יחד עם בקשת ההצטרפות.

יש למלא פרטים אישיים ולחתום בהצהרה.

 לחץ כאן

3

עדכון פרטים אישיים

 יש למלא את את הפרטים האישיים, את הפרטים שברצונך לערוך בהם שינויים ולחתום בתחתית המסמך.

חובה לצרף צילום קריא של תעודת הזהות.

 לחץ כאן

4

בקשת העברה 

לצורך מילוי הטופס, יש לפנות לנציגי הקופה, שפרטיהם מופיעים בתחתית עמוד זה.

 לחץ כאן

5

מינוי מוטבים 

את הטופס ניתן להגיש באמצעות מסירה אישית או במסירה באמצעות בעל רישיון או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות ומספר טלפון ליצירת קשר.יש למלא פרטים אישיים, לרבות קרבה, את החלק באחוזים אותו מעוניינים להעביר למוטב ולחתום. 

 לחץ כאן

6

בקשת העברה בין מסלולים

 

לטופס מקוון לחץ כאן

 

 

 יש למלא פרטים אישיים, לבחור מסלול ואחוז ולחתום במקומות המסומנים.חובה לצרף צילום קריא של תעודת הזהות. העברת כספים למסלול החדש תיעשה תוך 3 ימי עסקים או כפי שיקבע מעת לעת עפ"י הוראות הדין.

לחץ כאן

7

בקשת הלוואה

יש לחתום על הטפסים בפני נציג הקופה!

הנחיות למילוי הטופס מופיעות בבקשת ההלוואה, בדף הראשון.

 לחץ כאן

8

בקשת למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל בפטור ממס - בהם יתרה נמוכה מ-8,000 ש"ח בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו 2016 – לבעלי חשבונות בקופת גמל שהיתרה בהם ליום 31.12.15 נמוכה מ-8,000 ₪.

נדרש למלא את הרובריקות של פרטי העמית, פרטי העו"ש לזיכוי ולחתום בהצהרה. ככל שהינך מיופה כח/ אופוטרופוס/ מוטב/ יורש, נדרש למלא את הרובריקה של פרטי המבקש ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ככל שיידרשו.

יש לצרף עותק קריא מתעודת הזהות וצילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק בו מתנהל חשבונך.

למידע נוסף אודות זכאותך - לחץ כאן.

 לחץ כאן

9

בקשת משיכה - שכיר /פיצויים

משיכה מעל סכום של 100,000 אלף ש"ח תתבצע בפני נציג הקופה בלבד!

נדרש למלא את הרובריקות של פרטי העמית, פרטי העו"ש לזיכוי ולחתום בהצהרה. ככל שהינך מיופה כח/ אופוטרופוס נדרש למלא את הרובריקה של פרטי המבקש ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ככל שיידרשו. יש לצרף עותק קריא מתעודת הזהות וצילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק בו מתנהל חשבונך.

 לחץ כאן

10

בקשת משיכה - מוטב /יורש

משיכה מעל סכום של 100 אלף ש"ח תתבצע בפני נציג הקופה בלבד!

נדרש למלא את הרובריקות של פרטי העמית, פרטי העו"ש לזיכוי, פרטי המשיכה ולחתום בהצהרה. ככל שהינך מיופה כח/ אופוטרופוס/ מוטב/ יורש, נדרש למלא את הרובריקה של פרטי המבקש ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ככל שיידרשו. יש לצרף עותק קריא מתעודת הזהות וצילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק בו מתנהל חשבונך. 

 לחץ כאן

11

בקשת משיכה - עצמאי

משיכה מעל סכום של 100 אלף ש"ח תתבצע בפני נציג הקופה בלבד!

נדרש למלא את הרובריקות של פרטי העמית, פרטי העו"ש לזיכוי, פרטי המשיכה ולחתום בהצהרה. ככל שהינך מיופה כח/ אופוטרופוס/ מוטב/ יורש, נדרש למלא את הרובריקה של פרטי המבקש ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, ככל שיידרשו. יש לצרף עותק קריא מתעודת הזהות וצילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק בו מתנהל חשבונך.

 לחץ כאן 

12

כתב התחייבות ושיפוי

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה.

לפרטים נוספים- לחץ כאן.

 לחץ כאן

13

ביטול הוראת קבע

יש למלא פרטים אישיים, לחתום ולצרף עותק קריא של תעודת הזהות.

לחץ כאן

14

איסור הלבנת הון

יש למלא פרטים אישיים ולחתום.

ישנם 4 טפסים בקטגוריה זו:

1) שאלון "הכר את הלקוח"

2) שאלון לאיש ציבור זר ו/או מקומי

3) הצהרת עמית

4) הצהרת מוטב

לחץ כאן

 

לכל בקשה חובה לצרף צילום קריא של תעודת הזהות.

 

בקשות להלוואה- יש להעביר טפסים מקוריים בלבד.

את שאר הבקשות ניתן לשלוח לפקס שמספרו: 03-9721073

כתובתנו: קופת"ג של עובדי אל על, ת.ד. 41, נתב"ג 7015001

או למייל: [email protected]  / [email protected]

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 03-9716299

 

טופס שאינו תקין לא יתקבל בקופה!

עבור לתוכן העמוד