משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

במקרים שבהם לא התקבלה הוראת מינוי מוטבים, אנו נאפשר משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:


א) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה;

ב) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג) המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

   1. הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית;

   2. התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

   3. הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;
 

ד) המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

 

ה) הקופה בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;

 

ו)  לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - בלבד שהתקיימו שני אלה:

   1. לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963;

   2. התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים;


מה עליך לעשות כדי לממש את זכאותך?


1) למלא "טופס למשיכת כספים" בהתאם לסוג התוכניות. להלן הקישורים לטפסים:


     שכיר תגמולים/ שכיר פיצויים  - לחץ כאן


     עצמאי - לחץ כאן


     2) למלא "כתב התחייבות ושיפוי"- לחץ כאן 


3) לצרף תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור, חתום ע"י עו"ד.


4) לאחר מילוי הטפסים המתאימים יש להעבירם בצירוף צילום ת.ז. וצילום שיק / אישור ניהול חשבון

לפקס: 03-9721073

או לכתובת: ת.ד. 41 נתב"ג לוד, מיקוד 7015001 (לידי קופת התגמולים)

או במייל לכתובת: gemelal@elal.co.il ,[email protected].

 

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים או לצורך קבלת דוח שנתי לעמית, פנה למוקד השירות של הקופה בטלפון: 03-9716299 .

עבור לתוכן העמוד