אל על מסלול 60-50    3111
מספר אישור אוצר 9930
דוח חודשי נכסים  
תאריך נכונות דו"ח 2021-02-28
קידוד קופה 570011767-00000000000206-9930-000
נכסים      
    א. מזומנים ושווי מזומנים  
    בישראל  
6,229,719.12 DA12 יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים  
6,066,221.46 DT11 יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח  
13,696,267.55 DA10 פח"ק/פר"י  
0.00 DT420 פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים  
0.00 DT421 פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים  
0.00 DT422 פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים(פצ"מ)  
0.00 DT423 פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים  
    בחו"ל  
0.00 DT191 יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל  
0.00 DT424 פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים  
    ב.   ניירות ערך  
    אגרות חוב ממשלתיות  .1 
    בישראל  
    א. סחיר  
50,680,876.44 DT13 אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד  
80,430,187.38 DT15 אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)  
0.00 DT16 אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)  
0.00 DT14 אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח  
0.00 DA9 מק"מ  
    ב. לא סחיר  
0.00 DT7 אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל  
0.00 DA8 פיקדונות חשכ"ל  
    בחו"ל  
    א.סחיר  
0.00 DT17 אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל  
7,379,323.87 DT26 אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל  
    ב. לא סחיר  
0.00 DT425 אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל  
0.00 DT426 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל  
    תעודות חוב מסחריות  .2 
    בישראל  
    א. סחיר  
0.00 DT427 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT561 תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT560 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT428 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+ : -BBB)  
0.00 DT563 ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+ : -BBB)  
0.00 DT562 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+ : -BBB)  
0.00 DT429 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (-BBB? ) או לא מדורגות  
0.00 DT565 תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות  
0.00 DT564 תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות  
         ב.   לא סחיר  
0.00 DT430 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT567 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT566 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT431 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)  
0.00 DT569 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)  
0.00 DT568 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)  
0.00 DT547 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT571 תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT570 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT432 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-)  
    או לא מדורגות  
0.00 DT573 תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-)  
    או לא מדורגות  
0.00 DT572 תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-)  
    או לא מדורגות  
    בחו"ל  
    א.   סחיר  
0.00 DT601 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות  
0.00 DT602 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות  
0.00 DT603 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא  
    מדורגות - חברות ישראליות  
0.00 DT604 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות  
0.00 DT605 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות  
0.00 DT606 תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות  
    מדורגות - חברות זרות  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT607 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות  
0.00 DT608 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות  
0.00 DT609 תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא  
    מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות  
0.00 DT610 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות  
0.00 DT611 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות  
0.00 DT612 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות  
0.00 DT613 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא  
    מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות  
0.00 DT614 תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות  
    אגרות חוב קונצרניות  .3 
    בישראל  
    א. סחיר  
27,569,983.74 DT301 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה  
16,630,549.03 DT303 אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה  
-0.07 DT302 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT615 אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה  
5,056,345.87 DT307 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)  
9,697,584.37 DT309 אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)  
1,035,507.99 DT308 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)  
0.00 DT616 אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (BBB-:A+)  
0.00 DT313 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות  
1,785,215.88 DT315 אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות  
0.00 DT314 אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות  
0.00 DT617 אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות  
    ב. לא סחיר  
1,723,730.31 DT319 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדרוג (AA-) ומעלה  
534,768.77 DT321 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT320 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT618 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT325 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+:BBB-)  
1,738,309.94 DT327 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-)  
0.00 DT326 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+:BBB-)  
0.00 DT619 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+:BBB-)  
0.00 DT553 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT555 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT554 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT620 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או  
    לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
212,671.89 DT337 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות  
0.00 DT339 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות  
680,901.33 DT338 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות  
0.00 DT621 אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות  
    בחו"ל  
    א. סחיר  
0.00 DT454 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה  
2,106,222.36 DT455 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)  
0.00 DT456 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)  
    או לא מדורגות  
0.00 DT457 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה  
3,402,037.86 DT458 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)  
2,123,965.25 DT459 אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)  
    או לא מדורגות  
         ב.   לא סחיר  
0.00 DT460 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה  
0.00 DT461 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)  
0.00 DT558 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-  
    (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT462 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)  
    או לא מדורגות  
0.00 DT463 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה  
0.00 DT464 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)  
0.00 DT559 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)  
    או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT465 אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)  
    או לא מדורגת  
    מניות  .4 
          בישראל  
       א.   סחיר  
27,641,355.12 DT402 מניות השייכות למדד ת"א 25  
12,476,882.47 DT403 מניות השייכות למדד ת"א 75  
2,826,510.00 DT404 מניות היתר  
344,763.40 DT405 מניות זרות הנסחרות בארץ  
0.00 DT172 אופציות 001 LONG - CALL  
0.00 DT205 אופציות 001 SHORT - CALL  
        ב.   לא סחיר  
7,252,769.21 DC9 מניות לא סחירות  
      בחו"ל   
        א.   סחיר  
5,360,127.00 DT28 מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל  
91,907,050.90 DT30 מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל  
0.00 DT81 מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל  
       ב.   לא סחיר  
0.00 DT622 מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל  
14.24 DT83 מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל  
    השקעה בקרנות סל  .5 
    נסחרות בישראל  
928,167.35 DT360 השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ  
10,033,291.58 DT361 השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל  
3,443,622.94 DT362 השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ  
0.00 DT363 השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל  
0.00 DT406 השקעה בקרנות סל בחסר בארץ  
0.00 DT623 השקעה בקרנות סל אחרות בארץ  
    נסחרות בחו"ל  
109,016,760.20 DT366 השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות  
17,968,162.88 DT367 השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח  
0.00 DT407 השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל  
0.00 DT624 השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל  
    תעודות השתתפות בקרנות נאמנות  .6 
    בישראל  
5,134,265.58 DB10 תעודות השתתפות בקרן נאמנות  
    בחו"ל  
1,364,639.64 DT701 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני  
0.00 DT702 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי  
11,074,837.05 DT703 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות  
8,607,332.75 DT704 תעודות השתתפות בקרנות נמאמנות - אחר  
    קרנות השקעה  .7 
    בישראל  
0.00 DT53 קרנות הון סיכון  
29,516,078.84 DT466 קרנות גידור  
3,337,153.99 DT225 קרנות נדל"ן  
7,238,352.57 DT52 קרנות השקעה אחרות  
    בחו"ל  
0.00 DT89 קרנות הון סיכון בחו"ל  
12,112,667.37 DT467 קרנות גידור בחו"ל  
30,343,847.60 DT226 קרנות נדל"ן בחו"ל  
21,236,330.14 DT88 קרנות השקעה אחרות בחו"ל  
    כתבי אופציה (WARRANTS)  .8 
    בישראל  
    א.   סחיר  
0.00 DB5 כתבי אופציה סחירים  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT439 כתבי אופציה לא סחירים  
    בחו"ל  
    א.   סחיר  
0.00 DT211 כתבי אופציה סחירים בחו"ל  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT440 כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל  
    חוזים עתידיים  .9 
    בישראל  
    א.   סחיר  
0.00 DT749 חוזים עתידיים סחירים - FUTURES  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT441 חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים  
-2,183,452.43 DT442 חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים  
0.00 DT443 חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים  
0.00 DT444 חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים  
0.00 DT445 חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים  
    בחו"ל  
    א.   סחיר  
-672,142.06 DT212 חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT446 חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים  
0.00 DT447 חוזים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים  
0.00 DT448 חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים  
0.00 DT449 חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים  
    אופציות  .10 
    בישראל  
    א.   סחיר  
0.00 DT468 אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות  
0.00 DT175 אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות  
0.00 DT176 אופציות על ריבית (LONG) סחירות  
0.00 DT177 אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות  
0.00 DT469 אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות  
0.00 DT208 אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות  
0.00 DT209 אופציות על ריבית (SHORT) סחירות  
0.00 DT210 אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT470 אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות  
0.00 DT345 אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות  
0.00 DT625 אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות  
0.00 DT471 אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות  
0.00 DT346 אופציות אחרות (LONG) לא סחירות  
0.00 DT472 אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות  
0.00 DT347 אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות  
0.00 DT626 אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות  
0.00 DT473 אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות  
0.00 DT348 אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות  
    בחו"ל  
    א.   סחיר  
559,043.20 DT213 אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות  
0.00 DT214 אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות  
0.00 DT215 אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות  
0.00 DT216 אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות  
0.00 DT474 אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות  
-283,802.00 DT217 אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות  
0.00 DT218 אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות  
0.00 DT219 אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות  
0.00 DT220 אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות  
0.00 DT475 אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות  
    ב.   לא סחיר  
0.00 DT476 אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT477 אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT478 אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT479 אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT480 אופציות על מדדים/נעכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT481 אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT482 אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT483 אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT484 אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות  
0.00 DT485 אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות  
    מוצרים מובנים  .11 
    בישראל  
    א.   סחיר  
    קרן מובטחת  
0.00 DT705 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT706 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT707 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT708 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
1,898,095.37 DT709 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT710 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    קרן לא מובטחת  
0.00 DT711 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT712 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT713 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
426,701.60 DT714 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
623,144.42 DT715 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT716 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר  
    פיקדונות מובנים  
0.00 DT717 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT718 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT719 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT720 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT721 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT722 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    מוצרים מאוגחים  
0.00 DT723 שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל  
0.00 DT724 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל  
0.00 DT725 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל  
0.00 DT726 שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל  
    ב.   לא סחיר  
    קרן מובטחת  
0.00 DT646 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT647 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT648 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT649 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT650 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT651 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    קרן לא מובטחת  
0.00 DT652 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT653 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT654 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT655 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT656 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT657 מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר  
    פיקדונות מובנים  
0.00 DT678 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT679 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT680 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT681 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT682 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT683 מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    מוצרים מאוגחים  
0.00 DT658 שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בישראל  
0.00 DT659 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בישראל  
0.00 DT660 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל  
0.00 DT661 שכבת חוב (Equity Tranch)  בישראל  
    בחו"ל  
    א.   סחיר  
    קרן מובטחת  
0.00 DT727 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT728 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT729 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT730 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT731 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT732 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    קרן לא מובטחת  
0.00 DT733 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT734 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT735 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT736 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT737 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT738 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר  
    פיקדונות מובנים  
0.00 DT739 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT740 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT741 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT742 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT743 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT744 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    מוצרים מאוגחים  
0.00 DT745 שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל  
0.00 DT746 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בחו"ל  
0.00 DT747 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל  
0.00 DT748 שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל  
    ב.   לא סחיר  
    קרן מובטחת  
0.00 DT662 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT663 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT664 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT665 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT666 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT667 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    קרן לא מובטחת  
0.00 DT668 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT669 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT670 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT671 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT672 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT673 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר  
    פיקדונות מובנים  
0.00 DT684 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
0.00 DT685 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
0.00 DT686 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
0.00 DT687 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
0.00 DT688 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
0.00 DT689 מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
    מוצרים מאוגחים  
0.00 DT674 שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל  
0.00 DT675 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל  
331.75 DT676 שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל  
422.71 DT677 שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל  
    ג.   הלוואות  
    בישראל  
13,263,317.28 DC1 הלוואות לעמיתים  
0.00 DT502 תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-( ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת  
    או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין  
0.00 DT503 תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-)  
0.00 DT450 הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT504 הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-)  
0.00 DT505 הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג  
0.00 DT451 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה  
0.00 DT506 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (A+:BBB-)  
0.00 DT627 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)   
    או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת  
0.00 DT507 הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)   
0.00 DT577 הלוואות לא מובטחות  
    בחו"ל  
0.00 DT508 תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת  
    או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין  
0.00 DT509 הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית  
0.00 DT511 הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים  
0.00 DT452 הלוואות בחו"ל לא מובטחות  
    ד.   פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים  
    בישראל  
0.00 DT512 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT513 פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT514 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT515 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT516 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT517 פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT518 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT519 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT628 פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה   
0.00 DT520 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT521 פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT522 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT523 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT524 פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT525 פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT526 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT527 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT629 פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-)   
0.00 DT530 פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT531 פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT532 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT533 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה  
0.00 DT534 פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT535 פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT536 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT537 פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה  
0.00 DT630 פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים   
    בחו"ל  
0.00 DT631 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל  
0.00 DT632 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-) בחו"ל  
0.00 DT633 פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ-  (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל  
    ה.   זכויות במקרקעין  
    בישראל  
0.00 DT111 זכויות במקרקעין מניבים  
0.00 DT112 זכויות במקרקעין לא מניבים  
    בחו"ל  
0.00 DT113 זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל  
0.00 DT114 זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל  
    ו.   השקעות אחרות  
    בישראל  
0.00 DT116 התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים  
    בחו"ל  
0.00 DT29 ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל  
0.00 DT31 ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל  
0.00 DT117 התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל  
    ז.   רכוש קבוע  
0.00 DT115 בנייני משרדים שבשימוש  הקופה  
22,543.21 DT62 רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר  
    ח.   חייבים וזכאים שונים  
73,982.79 DT54 חייבים שונים  
-937,531.40 DT55 זכאים  
-46,983.63 DT92 זכאים מס הכנסה  
0.00 DT353 עמיתים זכאים בגין החזרי מס  
0.00 DT369 עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר  
    ט.   תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים  
    הפרשי שער  
    דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך  
    ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים  
    ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים  
    ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים  
    מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה  
    מס שבח  
670,689,043.97 DE1 סה"כ נכסי הקופה  
  2021-03-18 15:10:39